niallar:

Season 1: Niall and Harry take Miami

Season 2: Niall and Harry take Brazil 

(со страницы stylesisswag)